فارسی


.به سایت انتشارات بیایید بچه باشیم خوش آمدید
 .تلاش ما تولید و جمع آوری کتاب و دیگر منابع آموزشی برای کودکانی است که به دو زبان و یا بیشترآشنایی دارند
 .همچنین ما مایلیم که به افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند تجربه و خدمات خود را ارایه دهیم